ZPRÁVIČKY

24.05.2017 11:50

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá,

příspěvková organizace

Mateřská škola, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace, se sídlem Těrlická 969/24 v zastoupení ředitelkou školy, Mgr. Ilonou Chalupovou, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 34 ods.3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve správním řízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zahájením vzdělávání k 1. 9.2016 od školního roku 2016/2017 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí dítěte byli přijati k předškolnímu  vzdělávání od 1. 9. 2017 od školního roku 2017/2018 v Mateřské škole Horní Suchá,

 ul. Stavební 2/1226 uchazeči s tímto registračním číslem:

MŠ – 01/2017

MŠ – 02/2017

MŠ – 04/2017

MŠ – 05/2017

MŠ – 06/2017

MŠ – 07/2017

MŠ – 08/2017

MŠ – 09/2017

MŠ – 10/2017

MŠ – 11/2017

MŠ – 12/2017

MŠ – 13/2017

MŠ – 14/2017

MŠ – 15/2017

MŠ – 16/2017

MŠ – 17/2017

MŠ – 18/2017

MŠ – 19/2017

MŠ – 20/2017

MŠ – 21/2017

MŠ – 22/2017

MŠ – 23/2017

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí dítěte nebyli přijati k předškolnímu  vzdělávání od 1. 9. 2017 od školního roku 2017/2018 v Mateřské škole Horní Suchá,

 ul. Stavební 2/1226 uchazeči s tímto registračním číslem:

MŠ – 03/2016

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava.

V Horní Suché dne: 25. 5. 2017

Mgr. Ilona Chalupová

          ředitelka školy

 

 

 

09.01.2017 15:27

KARNEVAL

V Dělnickém se chystá,

POHÁDKOVÝ BÁL,

čarodějů, strašidel, kdo by se tu bál?

Hopsalín všem dětem, program připraví,

tancem a soutěžemi, všechny pobaví!

Tanec princů, králů, víl a princezen vypukne 12.1.2016 v 16 hod. v Dělnickém domě.

 

22.09.2016 11:57

 

Výroční zpráva Mateřské školy ulice Stavební, školní rok 2015 / 2016

Hodnocení výchovně – vzdělávací práce

            Ve školním roce 2015 / 2016 naše MŠ pokračovala v práci podle vlastního vzdělávacího programu „ Hrajeme si s balónky a poznáváme svět“, který byl obměňován a aktualizován a vychází nadále ze zásad MŠ podporující zdraví. Všechny 4 třídy pracovaly podle vlastního třídního vzdělávacího programu. V MŠ pracovalo v tomto roce 8 pedagogických pracovnic, 2 správní pracovnice a 1 pomocná kuchařka. Zapsáno bylo 112 dětí. Ve všech třídách byla využívána metoda projektování a učení prožitkem. Celý školní rok jsme se věnovali projektu Rok s krtkem.

 Ve školním roce 2015 / 2016 jsme se zaměřili:

 v oblasti biologické

Rozvíjení manipulačních dovedností                

 • sběr přírodnin a manipulace s nimi
 • estetizace prostředí, používání přírodnin
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • nákup hraček a pomůcek
 • keramika pro malé děti

Zlepšování tělesné zdatnosti a správného držení těla 

 • využívání rehabilitačních koutků a zahrady ke cvičení
 • vytváření zásobníku cviků
 • zařazování vycházek do lesa
 • plavecký výcvik pro nejstarší děti

v oblasti psychologické

            Rozvoj komunikativních dovedností a správné výslovnosti

 • pořádání prodejních výstav knih, odběr nových časopisů 
 • spolupráce s profesními divadly  
 • vybavení divadelních koutků ve třídách, nákup maňásků       
 • logopedické chvilky, speciální péče o děti s vadami řeči
 • práce s pomůckou Logiko -Primo

            v oblasti interpersonální

           Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

 • dodržování pravidel soužití
 • využívání komunitních kruhů a interaktivních her
 • poslech příběhů - CD, nakladatelství ROTAG , mluvené a čtené slovo
 • projekty dopravní výchovy                   

            v oblasti sociálně – kulturní

           Seznamovat děti přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí

 • vystoupení dětí k různým příležitostem
 • návštěva divadelních představení, výstav a koncertů
 • návštěva knihovny
 • poslech příběhů a pohádek, práce s knihou Rok s krtkem
 • dramatické činnosti
 • spolupráce s místním svazem včelařů

v oblasti enviromentální

Vytvářet odpovědný přístup dětí k životnímu prostředí:

- dbát na pořádek a čistotu i na školní zahradě

- třídění odpadu, maximálně využívat odpadový materiál pro činnosti

- otevírání a zavírání zahrádky

- umělé záhony na oknech

- ekologické programy pro děti ,  projekty

                            - projekt přírodní zahrada

V příštím školním roce 2016 / 2017 se chceme zaměřit na základě evaluace:

- šetrné zacházení s hračkami a pomůckami

      - logopedické chvilky a rozvoj komunikačních dovedností

- dodržování pravidel soužití, rozvoj kamarádských vztahů, prevence šikany

      - rozvíjení zájmu o knihy a dramatické činnosti

      - seznamování s tradicemi a zvyky

- vypracování dalších projektů pro děti, využití knihy Rok s krtkem 

- využívání přírodní zahrady k projektům polytechnické výchovy

Materiálně – hygienické podmínky:

Vybavení tříd:

Do tříd byly zakoupeny nové hračky, stavebnice, lego, puzzle, tabule, korálky, zvířátka, knihy, didaktické pomůcky, hračky na pískoviště a sportovní potřeby. Učitelská i dětská knihovna byla doplněna o nové knihy, časopisy, CD a DVD pohádky.

Ve třídách byly pořízeny nové výtvarné potřeby pro různé výtvarné netradiční techniky.

Opravy:      

 Byly zhotoveny dopadové plochy pod zahradními dřevěnými průlezkami a zahrada byla  

 vybavena novým zahradním dřevěným systémem.  Začalo se s úpravami na nové zahradě,   

 kterou zakoupil zřizovatel Obec Horní Suchá. Byl vypracován projekt na vybudování   

 zahrady v přírodním stylu s názvem Devatero řemesel. Na jižní straně zahrady byly dokončeny opravy teras a chodníků.

 Ve třech třídách byla zakoupena nová lehátka. Vymalovány byly 3. a 1. třída , dětské WC,    

 umyvárny, chodby, sklady. Ve skladech byly zhotoveny regály pro uložení výtvarných pomůcek. Byla provedena rekonstrukce kotelny, instalován nový plynový kotel.

Ve školním roce 2016 / 2017 navrhujeme opravit a zakoupit:

- oprava oplocení školní zahrady

- realizace školní zahrady v přírodním stylu- projekt Devatero řemesel

- malování 2. a 4. třídy, dětských WC, umyváren, chodeb, skladů a kanceláře

- oprava asfaltových ploch a chodníků

V MŠ proběhly ve školním roce  2015 / 2016 tyto akce:

1. pololetí

- výstavka výtvarných prací v Ostravě - Naše zahrada

- polodenní výlet do přírodovědné stanice v Karviné

- úklid zahrady na podzim- zavírání zahrádky

- ekologická vycházka do lesa za „ Podzimníčkem“

- projekt Moje zdraví

- vystoupení ke Dni jubilantů v Obci

- lampiόnový průvod- přání dětí na létající lampiόn štěstí

- ekologická vycházka ke krmelci

- divadelní představení divadla Silesia Popletené vánoce

- fotografování dětí na vánoce 

- vánoční tvoření z keramiky na vánoční jarmark

- andělský den

- návštěva dětí ze ZŠ - Mikuláš a čert

- vánoční koledování v Domově pro seniory Slezké humanity

- vánoční koncert  v dělnickém domě - sboreček

- vánoční besídky ve třídách

- divadelní  představení  Duo  Šamšula - Jak pejsek s kočičkou slavili

- zdobení stromečků pro ptáčky a zvířátka na zahradě MŠ

- prohlédnutí výstavy Kouzlo vánoc místního svazu zahradkářů

- návštěva předškolních dětí v první třídě ZŠ

- plavání pro předškoláky

 

2.pololetí

 • pohádkový karneval s Klaunem Hopsalínem a s rodiči v MŠ v dělnickém domě                                              
 • návštěva předškolních dětí v 1. třídách základní školy
 • kroužek pro předškolní děti v budově základní školy
 • vycházka k potoku – vynášení Moreny                                                                                     
 • kouzelnické představení Aleše Krejčího – Tajemství kouzelného pokladu
 • program k MDŽ v místním domově pro seniory Slezké humanity
 • návštěva zubní ordinace – projekt Zdravé zoubky
 • koncert v LŠU Pavla Kalety v Českém Těšíně – téma Jdeme do lesa
 • program ekologického projektu- pokusy a objevy ke Dni Země
 • fotografování dětí - jaro
 • návštěva popelářů a ukázka popelářského auta a jeho techniky
 • pyžamkový den v MŠ
 • čarodejnický den v MŠ
 • úklid školní zahrady - otevírání zahrádky
 • návštěva a prohlédnutí hasičské zbrojnice, prohlédnutí hasičského auta, ukázka hasičské techniky – projekty ve třídách
 • besídky ke Dni matek ve všech třídách
 • divadelní představení divadla O koblížkovi
 • vystoupení dětí na dětských radovánkách u ZŠ – muzikál V pyžamu
 • pasování na školáky v Obřadní síni Obecního úřadu
 • vycházka do lesa za pokladem
 • výlet do Rožnova pod Radhoštěm, velké děti program Jak valaši chovali včely
 • svérické kino v tělocvičně ZŠ- Korálový útes
 • divadlo loutek Ostrava, divadelní představení Broučci, předškolní děti

 

                                                                                               Zpracovala: Richterová Blanka

 

05.06.2016 22:19

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá,

příspěvková organizace

 

Mateřská škola, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace, se sídlem Těrlická 969/24 v zastoupení ředitelkou školy, Mgr. Ilonou Chalupovou, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 34 ods.3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve správním řízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zahájením vzdělávání k 1. 9.2016 od školního roku 2016/2017 takto:

 

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí dítěte byli přijati k předškolnímu  vzdělávání od 1. 9. 2016 od školního roku 2016/2017 v Mateřské škole Horní Suchá,

 ul. Stavební 2/1226 uchazeči s tímto registračním číslem:

 

MŠ – 01/2016

MŠ – 02/2016

MŠ – 03/2016

MŠ – 04/2016

MŠ – 05/2016

MŠ – 06/2016

MŠ – 07/2016

MŠ – 08/2016

MŠ – 09/2016

MŠ – 10/2016

MŠ – 11/2016

MŠ – 12/2016

MŠ – 13/2016

MŠ – 14/2016

MŠ – 15/2016

MŠ – 16/2016

MŠ – 17/2016

MŠ – 18/2016

MŠ – 19/2016

MŠ – 20/2016

MŠ – 21/2016

MŠ – 22/2016

MŠ – 23/2016

MŠ – 24/2016

MŠ – 25/2016

MŠ – 26/2016

MŠ – 27/2016

MŠ – 28/2016

MŠ – 29/2016

MŠ – 30/2016

MŠ – 31/2016

MŠ – 32/2016

MŠ – 33/2016

MŠ – 34/2016

MŠ – 35/2016

MŠ – 36/2016

MŠ – 37/2016

MŠ – 38/2016

MŠ – 39/2016

MŠ – 40/2016

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava.

 

 

 

 

Zveřejněno dne: 7. 6. 2016

 

 

Mgr. Ilona Chalupová

        ředitelka školy

 

 

 

19.05.2016 11:05

Domácí modelína

Vyzkoušený návod na modelínu z obyčejné hladké mouky. Oproti kupovaným plastelínám v něm nenajdete žádnou chemii. Je tam jen potravinářské barvivo, takže můžete mít klid na duši i v případě, že dítě kousek uždíbne.

Potřebujeme:

 2 hrnky hladké mouky

2 lžíce oleje

 1/2 hrnku soli

  2 lžíce kypřícího prášku

  1 hrnek vařící vody

  potravinářské barvivo

  můžete přidat pár kapek glycerínu, aby se hmota leskla

Postup:

Krok 1

V míse smícháme mouku, sůl a kypřící prášek.

Krok 2

Potravinářské barvivo a olej nalijeme do vroucí vody, rozmícháme a nalijeme do mísy se suchými ingrediencemi z prvního kroku.

Celou směs začneme míchat, dokud se vše nespojí v lepivé, jednolité těsto. V tomto kroku můžeme také přidat glycerin.

Krok 3

Těsto necháme trochu zchladnout, vyndáme na podložku a hněteme. Těsto je nutné hníst tak dlouho, dokud nezíská tu správnou konzistenci modelíny. Pokud by bylo těsto stále příliš řídké, můžete přidat trochu hladké mouky.

A Voilá! Máte hotovo! Modelínu uchovávejte ve vzduchotěsné nádobě, aby nevysychala. Ideální jsou klasické potravinové krabičky.

Přejeme příjemnou zábavu!

26.04.2016 15:26

Mateřská škola

Horní Suchá, ulice Stavební 2/1226

srdečně zve děti a rodiče na

ZÁPIS

Kdy? Ve čtvrtek 12. 5. a v pátek 13. 5. 2016

od 8,00 – 16,00 hod.

Kde? Ve třídách

červený balόnek, žlutý balόnek, zelený balόnek, modrý balόnek

Ve stejnou dobu budou v naší MŠ rovněž dny otevřených dveří.

 MŠ Vašim dětem nabízí:

 • Výchovně-vzdělávací činnosti podle kvalitně vypracovaného ŠVP „Hrajeme si s balόnky“, který je zaměřený na rozvoj dítěte ve všech oblastech, podporu zdravého životního stylu a rozvoje environmentálního myšlení
 • Příjemné prostředí s přátelským a profesionálním kolektivem zaměstnanců 
 • Individuální přístup k dětem
 • Keramika pro nejmenší, pěvecký sbor, angličtina pro malé děti
 • Bohatý program po celý školní rok
 • Přírodní zahradu   
 • Pravidelná divadelní představení
 • Pravidelnou spolupráci se Základní školou na ul. Těrlická

Co si vzít s sebou? Rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

 

 

13.04.2016 09:57

 „Nepřestávej žasnout.

Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů

a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo neví, jak a proč,

a nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky

a první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech -

DÍVEJ SE.“

R. Fulghum

Jak oslavíme Den Země ve školce?

Pondělí  – půjdeme do sběrného dvora a prohlédneme si popelářské auto

Úterý   - uklidíme školní zahradu

Středa  - budeme sázet semínka

Čtvrtek - půjdeme do lesa, nasbíráme přírodniny, vše prozkoumáme lupou

Pátek   - budeme dělat pokusy a hrát ekologické hry na zahradě

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2016 10:59

Desatero prevence proti rýmě a nachlazení aneb jak pomoci dítěti zůstat zdravé!

1. DÁVEJTE DITĚTI ZDRAVOU A PESTROU STRAVU

Jídelníček dítěte musí být vyvážený. Zelenina a ovoce by měly být součástí
prakticky každého jídla. Ryby bychom měli dětem podávat dvakrát týdně.
Neměli bychom zapomínat na luštěniny. Vhodné je snížit podíl živočišných
tuků a cukrů v jídle.

2. NEDRŽTE ZDRAVÉ DÍTĚ V IZOLACI

Kontakt s původci nemocí neprobíhá většinou bez
následků. Organismus dítěte si však musí vybudovat imunitu.
Není proto vhodné jej udržovat v izolaci od ostatních.

3. DÍTĚ DÁVEJTE DO ŠKOLKY ZDRAVÉ

Když už má dítě první příznaky nachlazení, je pro něj vhodný klidový režim. Nechejte jej doma, aby nedošlo ke zhoršení. Zabráníte tím také nakažení dalších dětí.

4. ZABEZPEČTE DÍTĚTI DOSTATEK TEKUTIN

Dbejte u dítěte na dodržování pitného režimu, jehož základem
by měla být čistá pramenitá voda a nízce a středně
mineralizované vody.

5. VEĎTE DÍTĚ K AKTIVNÍMU POHYBU

Pěstujte u dítěte zdravé návyky a motivujte jej k pohybu a sportovním aktivitám. Stejně jako u výživy se do zdravého životního stylu zapojte celá rodina.

6. VYHÝBEJTE SE SITUACÍM, KDY DOCHÁZÍ K PASIVNÍMU KOUŘENÍ

Batolata a malé děti jsou na pasivní kouření zvláště citlivé. Má negativní vliv na vývin jejich
mladého organismu. Navíc děti dýchají rychleji než dospělí a tedy vstřebávají více kouře a s ním
všech škodlivých látek v kouři obsažených.

7. DBEJTE NA TO, ABY SI DÍTĚ MYLO RUCE

Mezi základní hygienické návyky patří mytí rukou před jídlem,
po návratu z  venku, po každém smrkání či kašlání.

8. VEĎTE DÍTĚ K PRAVIDELNÉMU ČIŠTĚNÍ NOSU

Pomocí mořské vody ve spreji vyplachujte dítěti nos,
odplaví se tak z  něj zaschlé stroupky. Při pravidelném vyplachování
bude nos odolnější proti infekcím a virům.

9. NAUČTE DÍTĚ POUŽÍVAT PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY

Pro smrkání, zejména pokud má dítě příznaky nachlazení, je lepší vzít
papírové kapesníčky a vždy je po jednom použití vyhodit.
Předejdete tak opětovnému nakažení, ke kterému dochází
při opakovaném používání kapesníků.

10. NAUČTE DĚTI PRAVIDELNÉMU OTUŽOVÁNÍ

Oblékejte dítě přiměřeně okolní teplotě a veďte jej k otužování.
Zdravé dítě by mělo být alespoň 2 hodiny denně venku.
Také pobyt na horách, sauna a plavání jsou pro dětský
organismus důležité.

 

09.09.2015 13:59

 

Ing. Iva Fínová

Obsah

 1. 1. Úvod
 2. 2. Co je důležité pro vzájemnou komunikaci?
 3. 3. Kdy je vhodné se ptát dítěte na den strávený ve školce?
 4. 4. Jak se máme dítěte správně ptát?
 5. 5. Závěr
 6. 6. Zdroj


1. Úvod

Máte dítě, které navštěvuje mateřskou školku? Máte od svého dítěte informace o tom, co ve školce dělali, co nového se naučili, jak se mu ve školce líbilo, a podobně?
Asi většina rodičů, jejichž dítě chodí do mateřské školky, má na denním pořádku při vyzvedávání svého dítěte ze školky v mysli tyto a mnoho dalších otázek. Ale co na to děti? Máme se jich ptát? Nebo máme čekat, až nám samy něco řeknou? Ale co když opravdu potřebujeme vědět něco o tom, co ve školce dělaly, abychom zjistili, zda se jim ve školce vůbec líbí, nebo zda nemají nějaké problémy?
Nakonec se přece jen tedy zeptáme, i když očekáváme odpověď: „Dobrý.“, „Nic nového jsme nedělali.“ nebo „Jako vždycky.“ atd. To rodičům ale opravdu nestačí. Z odpovědí dětí máte kolikrát pocit, že ve školce opravdu nic nedělají, i když sami víte, jaký má mateřská škola program a že ten den měli zrovna na programu soutěžní den, hledání pokladu či jinou zajímavou aktivitu.
Jen málokteré dítě je sdílné, své zážitky a pocity vypráví, jen co vás spatří ve dveřích mateřské školky a vypráví vám je po zbytek dne. Mnohdy vás ani nepustí ke slovu. Doma vás pak chce naučit novou básničku, kterou se naučilo, zahrát si s vámi hru, kterou hráli ve školce, či ukázat díla, která ve školce vytvořilo (obrázky, které namalovalo, výtvory z keramiky nebo jiných různých materiálů, přání ke Dni matek atd.). Šťastní to rodiče!
Co radí psychologové a odborníci? Máme se dětí ptát, nebo máme počkat, až začnou samy mluvit o školce? Ptáme se špatně? Co cítí dítě, pokud se ho pořád někdo ptá, jak bylo ve školce? A proč se o školce mnohokrát děti nechtějí vůbec bavit?


2. Co je důležité pro vzájemnou komunikaci?

- správné načasování (viz dále),
- správné reakce při komunikaci (viz dále),
- vzájemná otevřenost,
Například malý Ondra při rozhovoru s maminkou o školce (samozřejmě o tom, co vše se ten den ve školce stalo) sdělí, že bouchl Pavlíka, protože mu nechtěl půjčit mašinku. A co na to maminka? Pokud by Ondrovi ihned vynadala, že nesmí mlátit děti, možná jí Ondra o příští potyčce ve školce raději nic neřekne a nechá si to pro sebe. Mnohem lepší je, pokud maminka Ondru vyslechne, pokusí se zjistit více informace a nabídne mu pro případ dalších neshod s dětmi ve školce jiná řešení, u kterých nebude muset Ondra ubližovat dětem, i když on to cítí tak, že jim jen něco „vracel“, „on si přeci nezačal“.
Vhodné je, pokud se také maminka svěřuje se svými úspěchy či drobnými neúspěchy nebo bagatelizovanými problémy, se kterými se ona ten den potýkala v práci. Ondra tak uvidí, že i maminka řeší nějaké problémy, že mu o všem řekne, a příště, až bude mít Ondra ve školce opět nějaký konflikt s ostatními dětmi, nebude se vůbec rozmýšlet, zda to mamince říct, či neříct.
- vzájemný respekt,
Vzájemný respekt znamená, že děti a rodiče nechají jeden druhého otevřeně vyjádřit svá přesvědčení a pocity bez obavy z odmítnutí. To znamená přijímat to, co ten druhý říká. Nemusíte se svými dětmi souhlasit, ale můžete dát najevo, že berete na vědomí jejich pocity.
Víš, maminko, Kristýnka mi dnes nechtěla půjčit panenku, tak jsem jí nedala bonbon, když jsem rozdávala všem dětem, říká Anička po školce mamince. Maminka vyslechla Aničku a povídá jí: „Chápu, že jsi tu panenku strašně moc chtěla, muselo ti to být líto. A víš, co bys mohla udělat příště? Ukaž Kristýnce, že ty jsi šikovná a hodná holčička, bonbon jí dej i přesto, že ti předtím nepůjčila panenku, a uvidíš, že ti Kristýnka příště tu panenku půjčí.“
- nebát se mluvit o náročných věcech,
Vězte, že i když je dítě malé, mnohdy je rozumově vyspělé tak, jak nejsou leckteří dospělí lidé. Při rozhovorech o složitějších věcech se je snažte jednodušeji popsat, například vysvětlit na lehčích konkrétnějších příkladech, které jistě budou srozumitelné i pro dítě.
- chválit dítě za konkrétní věci,
- soustředění – navažte kontakt očima, výrazem.

Učte dítě mluvit o zážitcích již od útlého věku. Nedovolte, aby si dítě nechávalo své pocity pro sebe. Pokud je vaše dítě uzavřené a nechce s nikým moc komunikovat včetně vás, mluvte sami o svých zážitcích a prožitcích. Vyprávějte mu o tom, co jste ten den zažili v práci, na co se těšíte, co vás čeká v práci další den, mluvte o svých kolezích. Tím přimějete své dítě k tomu, aby se i ono se svými pocity a zážitky svěřovalo vám a aby to pro něj bylo přirozené.


3. Kdy je vhodné se ptát dítěte na den strávený ve školce?

Pokud se od dítěte chceme dozvědět něco o tom, co ve školce dělali a jak se mělo, musíme v první řadě na otázky zvolit správný čas.
V okamžiku, kdy pro dítě přijdete do školky, nechává dítě školku za sebou. Teď jste pro něj přišli, těšilo se na vás, chce se s vámi přivítat, teď bude na programu něco jiného. Ne školka. Ve školce bylo celý den a nyní chce trávit čas s vámi. Teď tedy opravdu není vhodný čas na to, abyste se ho začali ptát. Pokud se přece jen zeptáte, dočkáte se pouze známé stručné odpovědi: „Dobře!“.
V takovou chvíli byste měli okomentovat a pochválit pouze nové obrázky, které namalovalo a které visí v šatně na nástěnce, nebo se zeptat, kdo měl narozeniny či svátek, když si domů nese dobrůtky.

Vhodný čas na otázky může nastat ve chvíli, kdy potkáte na procházce nebo na nákupu kamaráda ze školky. Můžete se svého dítěte zeptat právě na něj: „To je tvůj kamarád?“, „S ním si ve školce hraješ?“, „Je hodný?“, „Je s ním legrace?“ a podobně. Využijte této příležitosti. Dítě vám bude potvrzovat, nebo naopak vyvracet vaše domněnky a otázky a možná, že i přidá zajímavé příhody, prožité s kamarádem ve školce, nebo vám o něm poví jiné informace.

Například:
- Jéé, hele, maminko, tamhle je Evička.
- Ta s tebou chodí do školky, nebo odkud ji znáš?
- No, ze školky přece. Evička má postýlku vedle mě a vždycky při spinkání si spolu povídáme a paní učitelka nás musí pořád napomínat.

Vidíte, jak se Lucinka rozpovídala, když maminka vhodně položila otázku v pravý okamžik a na prvotní informaci Lucinky nereagovala pouhým „Hmm.“.

Otázky není třeba pokládat a dítě zpovídat hned, jakmile je vyzvednete ze školky či přijdete domů. Pokud dítě samo nezačne mluvit o tom, co ve školce zažilo nebo co se ve školce ten den stalo, můžete začít třeba až u večeře nebo u společné hry a podobně, zkrátka ve chvilce, kterou trávíte společně, či při činnosti, kterou děláte společně.
Velmi časté bývá, že se dítě rozpovídá při čtení či vyprávění pohádky před usnutím.
Maminka vypráví Lukáškovi před spaním pohádku o mašinkách. Na to téma začne Lukášek mamince vyprávět, že odpoledne, když si ve školce hráli s mašinkami, po něm Péťa jednu mašinku hodil a Lukášek plakal.


4. Jak se máme dítěte správně ptát?

I když zvolíme správný okamžik k dotazování se dítěte, jak bylo ve školce, není vyhráno. Velmi důležité pro to, abychom byli s odpověďmi dítěte spokojeni, je forma pokládání otázek. Jak správně položit otázku?

- Vyhýbejte se uzavřeným a obecným otázkám, u kterých dítěti stačí odpovědět jedním slovem. Neboli – na konkrétní otázku – konkrétní odpověď. Zkuste položit otázku jinak, aby dítě muselo svou odpověď více rozvést. Na správně položenou otázku již dítě nemůže použít pouze jednoslovné odpovědi.

ŠPATNÉ OTÁZKY 
„Spinkal jsi ve školce?“ – „Ano.“
 „Jedl jsi oběd?“ – „Ano.“
„Jak ses měl dneska ve školce?“ – „Dobře.“
a podobně 

SPRÁVNÉ OTÁZKY
„Co jste dnes dělali ve školce?“ – „Byli jsme na hřišti a taky jsme se učili novou básničku, ale ještě jí moc neumím.“
 „O čem vám dnes paní učitelka při spinkání povídala?“ – „Nejdřív nám přečetla pohádku a potom jsme si povídali o tom, jak si kdo doma uklízí hračky a taky kam patří knížky.“
 „Řekneš mi také tu novou básničku, kterou jste se dnes ve školce učili?“
atd.

- Dejte pozor na adekvátní reakci. Vyhněte se nepřiměřené kritice, sdílejte s dítětem jeho pocity a teprve potom vyjádřete také svůj názor. Navrhněte přiměřené řešení problému. Podle toho, jak zareagujete na to, co vám vaše dítě sdělí, se vám dítě bude nebo nebude nadále svěřovat se svými zážitky a pocity ve školce. Pro vás to může být banalita, ale dítě v tu chvíli řeší velký problém, se kterým si neví rady. Vám se s ním svěří a očekává, že mu pomůžete, poradíte a zejména že ho pochopíte a pochlácholíte.

ŠPATNÉ OTÁZKY 
„Honzík mi bral hračky.“ – „Hmm, tak si příště hraj s někým jiným.“
„Péťa mě strčil.“ – „To nevadí, on určitě nechtěl.“ 

SPRÁVNÉ OTÁZKY
„Lucinka mi nechtěla půjčit panenku.“ – „Vážně? To jsi musela být smutná, viď? Tak se příště musíte s Lucinkou domluvit a o panenku se vystřídat. Chvíli ji bude mít ona a chvíli ty.“
„Adámek mě bouchnul. – „A bolelo tě to? Proč tě bouchnul? Tak to příště řekni paní učitelce a ona to vyřeší nebo musíš Adámkovi říct, že se to nedělá, on to asi neví.“

 Komunikace s dítětem by neměla být naším monologem, ale společným dialogem. Věřte, že dítě toho má na srdci spoustu, jen potřebuje prostor a správný okamžik pro to, aby vám to všechno sdělilo.


5. Závěr

Lidé spolu komunikují odpradávna, ale ať se to může zdát jakkoliv neuvěřitelné, správně komunikovat není jednoduchá záležitost.
Správná komunikace vyžaduje dlouhodobý trénink. A co teprve pokud se jedná o komunikaci dospělých lidí s dětmi? Je velmi jednoduché něco říct, ne vždy to však druhá strana pochopí tak, jak jste to mysleli. A velmi často tak dochází k nedorozuměním. Nesprávná komunikace může přinést značné problémy mezi dospělými a ještě více škody může napáchat právě v komunikaci rodiče s dítětem. A nemusí jít jen o nesprávnou komunikaci, mnohdy může tyto škody a problémy způsobit komunikace nulová.
Základem by měl být pocit dobrovolnosti a spokojenosti. Pilířem by mělo být také naslouchání a poslouchání druhého. 

6. Zdroj

ŠPAŇHELOVÁ, I.: Vzájemná komunikace rodič – dítě. Právo a rodina, nakladatelství Linde, 2007.
Mateřská škola U Jezu, v Žatci, https://www.msujezu.cz

17.10.2014 06:59

Než za zvířátky vyrazíme, pořádně se posilníme,

pro strach máme uděláno, neleknem se lva, ba ani lvice,

všechny dobře pobavily, kamarádky opice.

Na konečnou zavezl nás zoologický vláček,

jak plameňáci zkoušíme stát, asi v tom bude háček.

Naposledy zamáváme, zavřeme za sebou vrátka,

do autobusu nasedáme, nashledanou zvířátka!

více foto ZDE.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>