Výroční zpráva

22.09.2016 11:57

 

Výroční zpráva Mateřské školy ulice Stavební, školní rok 2015 / 2016

Hodnocení výchovně – vzdělávací práce

            Ve školním roce 2015 / 2016 naše MŠ pokračovala v práci podle vlastního vzdělávacího programu „ Hrajeme si s balónky a poznáváme svět“, který byl obměňován a aktualizován a vychází nadále ze zásad MŠ podporující zdraví. Všechny 4 třídy pracovaly podle vlastního třídního vzdělávacího programu. V MŠ pracovalo v tomto roce 8 pedagogických pracovnic, 2 správní pracovnice a 1 pomocná kuchařka. Zapsáno bylo 112 dětí. Ve všech třídách byla využívána metoda projektování a učení prožitkem. Celý školní rok jsme se věnovali projektu Rok s krtkem.

 Ve školním roce 2015 / 2016 jsme se zaměřili:

 v oblasti biologické

Rozvíjení manipulačních dovedností                

 • sběr přírodnin a manipulace s nimi
 • estetizace prostředí, používání přírodnin
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • nákup hraček a pomůcek
 • keramika pro malé děti

Zlepšování tělesné zdatnosti a správného držení těla 

 • využívání rehabilitačních koutků a zahrady ke cvičení
 • vytváření zásobníku cviků
 • zařazování vycházek do lesa
 • plavecký výcvik pro nejstarší děti

v oblasti psychologické

            Rozvoj komunikativních dovedností a správné výslovnosti

 • pořádání prodejních výstav knih, odběr nových časopisů 
 • spolupráce s profesními divadly  
 • vybavení divadelních koutků ve třídách, nákup maňásků       
 • logopedické chvilky, speciální péče o děti s vadami řeči
 • práce s pomůckou Logiko -Primo

            v oblasti interpersonální

           Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

 • dodržování pravidel soužití
 • využívání komunitních kruhů a interaktivních her
 • poslech příběhů - CD, nakladatelství ROTAG , mluvené a čtené slovo
 • projekty dopravní výchovy                   

            v oblasti sociálně – kulturní

           Seznamovat děti přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí

 • vystoupení dětí k různým příležitostem
 • návštěva divadelních představení, výstav a koncertů
 • návštěva knihovny
 • poslech příběhů a pohádek, práce s knihou Rok s krtkem
 • dramatické činnosti
 • spolupráce s místním svazem včelařů

v oblasti enviromentální

Vytvářet odpovědný přístup dětí k životnímu prostředí:

- dbát na pořádek a čistotu i na školní zahradě

- třídění odpadu, maximálně využívat odpadový materiál pro činnosti

- otevírání a zavírání zahrádky

- umělé záhony na oknech

- ekologické programy pro děti ,  projekty

                            - projekt přírodní zahrada

V příštím školním roce 2016 / 2017 se chceme zaměřit na základě evaluace:

- šetrné zacházení s hračkami a pomůckami

      - logopedické chvilky a rozvoj komunikačních dovedností

- dodržování pravidel soužití, rozvoj kamarádských vztahů, prevence šikany

      - rozvíjení zájmu o knihy a dramatické činnosti

      - seznamování s tradicemi a zvyky

- vypracování dalších projektů pro děti, využití knihy Rok s krtkem 

- využívání přírodní zahrady k projektům polytechnické výchovy

Materiálně – hygienické podmínky:

Vybavení tříd:

Do tříd byly zakoupeny nové hračky, stavebnice, lego, puzzle, tabule, korálky, zvířátka, knihy, didaktické pomůcky, hračky na pískoviště a sportovní potřeby. Učitelská i dětská knihovna byla doplněna o nové knihy, časopisy, CD a DVD pohádky.

Ve třídách byly pořízeny nové výtvarné potřeby pro různé výtvarné netradiční techniky.

Opravy:      

 Byly zhotoveny dopadové plochy pod zahradními dřevěnými průlezkami a zahrada byla  

 vybavena novým zahradním dřevěným systémem.  Začalo se s úpravami na nové zahradě,   

 kterou zakoupil zřizovatel Obec Horní Suchá. Byl vypracován projekt na vybudování   

 zahrady v přírodním stylu s názvem Devatero řemesel. Na jižní straně zahrady byly dokončeny opravy teras a chodníků.

 Ve třech třídách byla zakoupena nová lehátka. Vymalovány byly 3. a 1. třída , dětské WC,    

 umyvárny, chodby, sklady. Ve skladech byly zhotoveny regály pro uložení výtvarných pomůcek. Byla provedena rekonstrukce kotelny, instalován nový plynový kotel.

Ve školním roce 2016 / 2017 navrhujeme opravit a zakoupit:

- oprava oplocení školní zahrady

- realizace školní zahrady v přírodním stylu- projekt Devatero řemesel

- malování 2. a 4. třídy, dětských WC, umyváren, chodeb, skladů a kanceláře

- oprava asfaltových ploch a chodníků

V MŠ proběhly ve školním roce  2015 / 2016 tyto akce:

1. pololetí

- výstavka výtvarných prací v Ostravě - Naše zahrada

- polodenní výlet do přírodovědné stanice v Karviné

- úklid zahrady na podzim- zavírání zahrádky

- ekologická vycházka do lesa za „ Podzimníčkem“

- projekt Moje zdraví

- vystoupení ke Dni jubilantů v Obci

- lampiόnový průvod- přání dětí na létající lampiόn štěstí

- ekologická vycházka ke krmelci

- divadelní představení divadla Silesia Popletené vánoce

- fotografování dětí na vánoce 

- vánoční tvoření z keramiky na vánoční jarmark

- andělský den

- návštěva dětí ze ZŠ - Mikuláš a čert

- vánoční koledování v Domově pro seniory Slezké humanity

- vánoční koncert  v dělnickém domě - sboreček

- vánoční besídky ve třídách

- divadelní  představení  Duo  Šamšula - Jak pejsek s kočičkou slavili

- zdobení stromečků pro ptáčky a zvířátka na zahradě MŠ

- prohlédnutí výstavy Kouzlo vánoc místního svazu zahradkářů

- návštěva předškolních dětí v první třídě ZŠ

- plavání pro předškoláky

 

2.pololetí

 • pohádkový karneval s Klaunem Hopsalínem a s rodiči v MŠ v dělnickém domě                                              
 • návštěva předškolních dětí v 1. třídách základní školy
 • kroužek pro předškolní děti v budově základní školy
 • vycházka k potoku – vynášení Moreny                                                                                     
 • kouzelnické představení Aleše Krejčího – Tajemství kouzelného pokladu
 • program k MDŽ v místním domově pro seniory Slezké humanity
 • návštěva zubní ordinace – projekt Zdravé zoubky
 • koncert v LŠU Pavla Kalety v Českém Těšíně – téma Jdeme do lesa
 • program ekologického projektu- pokusy a objevy ke Dni Země
 • fotografování dětí - jaro
 • návštěva popelářů a ukázka popelářského auta a jeho techniky
 • pyžamkový den v MŠ
 • čarodejnický den v MŠ
 • úklid školní zahrady - otevírání zahrádky
 • návštěva a prohlédnutí hasičské zbrojnice, prohlédnutí hasičského auta, ukázka hasičské techniky – projekty ve třídách
 • besídky ke Dni matek ve všech třídách
 • divadelní představení divadla O koblížkovi
 • vystoupení dětí na dětských radovánkách u ZŠ – muzikál V pyžamu
 • pasování na školáky v Obřadní síni Obecního úřadu
 • vycházka do lesa za pokladem
 • výlet do Rožnova pod Radhoštěm, velké děti program Jak valaši chovali včely
 • svérické kino v tělocvičně ZŠ- Korálový útes
 • divadlo loutek Ostrava, divadelní představení Broučci, předškolní děti

 

                                                                                               Zpracovala: Richterová Blanka