ZPRÁVIČKY

23.03.2020 14:51

Naše MŠ je do odvolání nadále uzavřena, zatím do pátku 3. dubna 2020.

-Veškeré akce - Školka v přírodě, divadelní představení, nácvik na Radovánky - se do konce května ruší.

Prozatím zůstává školní výlet a Pasování na školáky.

Formu oslavy Dne matek zvážíme na jednotlivých třídách (pouze předání dárečku, přáníčka)

- Zápis do ZŠ proběhne v řádném termínu určeném ředitelsvím ZŠ, pouze v přítomnosti jednoho zákonného zástupce, bez účasti dítěte. P. uč. Velíšková s tímto telefonicky seznámí zákonné zástupce předškoláků (připomene případné zprávy z PPP), spolupráce s p. Mgr. Antošem.

Nadále platí, že můžete pro případné dotazy volat do MŠ od 8 -12 hod.

Děkujeme za pochopení a Všem přejeme zdraví a pevné nervy v této nelehké době.

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

25.02.2020 09:46

Prosíme rodiče, aby v případě odhlášení i přihlášení dětí k obědu,

volali do 10 hod. do MŠ,

od 10 - 12 hod. volejte p. vedoucí do jídelny.

Tel. 603297025

15.01.2020 13:15

05.06.2019 11:25

DNE 13.6. 2019 POJEDEME NA ŠKOLNÍ VÝLET DO HRADCE NAD MORAVICÍ

                         DĚTI PŘIVEĎTE DO ŠKOLKY V 7.45 HODIN

                  ODJEZD OD ŠKOLKY V 8.00 HODIN DĚTEM DEJTE BATŮŽKY,   

                         NĚCO DOBRÉHO DO BATŮŽKU, PLÁŠTĚNKU.

PROGRAM:

 - prohlídka zámku a přilehlých zahrad, kde si děti poslechnou legendy spojené se zámkem a s jeho okolím.   

- Na Městečku, navštívíme paní, která dětem ukáže zdobení perníků.

- oběd - (vývar s nudlemi a řízek s bramborovou kaší, k pití čaj).

- koně                       

                                        NÁVRAT KE ŠKOLCE KOLEM 15.30 HODIN

05.06.2019 11:17

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá,

příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace, se sídlem Těrlická 969/24 v zastoupení ředitelkou školy, Mgr. Ilonou Chalupovou, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 34 ods.3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve právním řízení o žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zahájením vzdělávání k 1. 9. 2019 od školního roku 2019/2020 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání byli přijati do mateřské školy ul. Stavební 2/1226 ve školním roce 2019 uchazeči s tímto registračním číslem:

MŠ – 01/2019

MŠ – 02/2019

MŠ – 03/2019

MŠ – 04/2019

MŠ – 05/2019

MŠ – 06/2019

MŠ – 07/2019

MŠ – 08/2019

MŠ – 09/2019

MŠ – 10/2019

MŠ – 11/2019

MŠ – 12/2019

MŠ – 13/2019

MŠ – 14/2019

MŠ – 15/2019

MŠ – 16/2019

MŠ – 17/2019

MŠ – 18/2019

MŠ – 19/2019

MŠ – 20/2019

MŠ – 21/2019

MŠ – 22/2019

MŠ – 23/2019

MŠ – 24/2019

MŠ – 25/2019

MŠ – 26/2019

MŠ – 27/2019

MŠ – 28/2019

MŠ – 29/2019

MŠ – 30/2019

MŠ – 31/2019

MŠ – 32/2019

MŠ – 33/2019

MŠ – 34/2019

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejně , a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava.

 

 

Zveřejněno dne: 5. 6. 2019

Mgr. Ilona Chalupová

          ředitelka školy

 

 

27.12.2018 10:23

                                                              OD ZÁŘÍ DO VÁNOC VE ŠKOLCE

 

                                            Prosinec, září, říjen, listopad do školky chodil každý rád.

V ZÁŘÍ jsme se přivítali rádi

staří i noví kamarádi.

Otevřeli jsme novou přírodní zahradu

pro děti i dospělé jsme připravili tvořivé dílničky i zábavu.

V ŘÍJNU jsme včelkami školku vyzdobili,

výstavu Včelařské dny navštívili.

Spolu s dětmi ze školy

rozsvítili jsme na průvodu lampiόny.

Dýně jsme společně vydlabali,

na hřišti jsme z nich výstavku uspořádali.

  V LISTOPADU uklidili jsme školkovou zahradu

a měli jsme tvořivou náladu.

Z keramiky jsme dárky na Vánoční jarmark tvořili,

abychom všechny hosty potěšili.

Divadlo Smíšek a Duo Šamšula nás svými pohádkami

nejen potěšili, ale i pobavili a vánočně naladili.

PROSINEC začal tradičně veselicí,

ve školce byli Mikuláši, andílci a čertíci.

Vánoční koncert na téma Pekelné Vánoce,

potěšil všechny děti i dospělé velice.

U stromečku dárečky jsme rozbalili

a vánočním tvořením a zpíváním s rodiči rok 2018 zakončili.

Štastný Nový rok 2019 všem přejeme

a 3. 1 . 2019 se ve školce zase sejdeme.

 

 

 

 

 

08.03.2018 06:42

21.10.2017 16:51

Informátor mateřská škola ulice Stavební 2/1226 Horní Suchá

První pololetí 2017 ve školce

Září

Přivítali jsme ve školce nové kamarády. Pro děti 5 -6 leté platí povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni omlouvat děti. Ve třídách mají p. uč. omluvné listy. Proběhly konzultace ve třídách.

Včelařské dny

Ve školce jsme tvořili, hráli jsme si podle projektu na téma včelky. Společné práce dětí byly vystaveny na včelařských dnech. Vyhráli jsme 1. a 2. místo v kategorii předškoláků.

Říjen - fotografování dětí na vánoce 23. října

Děti se budou fotografovat od 8.00 hodin ve 4. třídě MŠ.

Podzimní prázdninový provoz v MŠ 26. - 27. října

Nahlaste děti na docházku v jednotlivých třídách.

Doplňkové projekty naší MŠ - angličtina, sboreček, keramika

Děti, které zpívají ve sborečku se připravují na vánoční koncert. Pro nejstarší děti začala angličtina. Přípravujeme vánoční jarmark.

Začínáme cvičit se zvířátky

Celoroční projekt  pro pohybové a rozumové aktivity.

 Listopad - keramické tvoření

Všechny děti si vytvoří podzimní výrobek z keramiky a připraví výrobky na vánoční jarmark.

Lampiόnový průvod - 3. Listopadu - hřiště u školy

Připravte dětem lampiόnek.

Divadelní představení Duo Šamšula 27. listopadu

V 9.00 hodin přijede do školky divadlo a zahraje pohádku  "O  kohoutkovi a slepičce." Bude hrazeno z kulturních projektů Obce Horní Suchá.

Vánoční koncert v dělnickém domě 30. listopadu

Vystoupí děti školkového sborečku, vánoční jarmark.

Prosinec - rozsvícení vánočního stromečku - 3. prosince u Obecního úřadu

19. prosince - vánoční besídky u stromečku v 15.00 hodin, informativní schůzky ve třídách.

15.ledna 2018  v 16.00 hodin v dělnickém domě se koná karneval s klaunem Hopsalínem na téma mořský svět.

Připomínáme některá pravidla školního řádu:

- Zákonní zástupci jsou povinni omlouvat děti, které mají povinné předškolní vzdělávání

- Zdravíme všechny dospělé osoby ve škole, zdravíme při vstupu do školy

- Dodržujeme vytvořená pravidla soužití

- Ve školce jsme všichni kamarádi

- Šetříme si hračky a vybavení v mateřské školce

Co   všechno  bylo opraveno?

 • Dokončena oprava stojaté a  ležaté kanalizace ve 4. třídě MŠ
 • Byla vymalována 2. třída a 4. třída, kuchyňka, šatny, dětské WC, chodba v přízemí
 • Bylo opraveno část oplocení školní zahrady
 • Byly opraveny zahradní chaloupky na hračky
 • Opraveno pískoviště
 • Byly zhotoveny regály na didaktické  pomůcky a pomůcky na cvičení
 • Byly opraveny terasy
 • Byl schválen projekt na přírodní zahradu - Devatero řemesel

25.09.2017 22:11

                                    Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, Těrlická 969/24

                                            Mateřská škola, Stavební 2/1226,Horní Suchá

ŠKOLNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka školy vydává tento školní řád Mateřské školy (dále MŠ), jako součást Organizačního řádu školy.Určuje pravidla provozu, stanoví režim MŠ, který je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní charakter pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení s tímto řádem provedou pedagogové MŠ při zápisu dětí do MŠ a při každé změně ustanovení ve vztahu k MŠ.MŠ je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a  jiném vzdělávání  (školský zákon)  a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Poslání mateřské školy

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (viz § 33 školského zákona).

Školní řád obsahuje

1. Přijímací řízení dětí do MŠ

2. Platby v mateřské škole - školné

3. Evidence dětí v MŠ

4. Provoz MŠ, příchod a odchod ze zařízení

5. Zdravotní péče v MŠ

6. Stravování v MŠ

7. Práva zákonných zástupců a dětí

8. Povinné předškolní vzdělávání.

9. Individuální vzdělávání dítěte.

10. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými prostředky.

11. Vzdělávání dětí nadaných

12. Bezpečnost a ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

13. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

1. Přijímací řízení dětí do MŠ

 • Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let a 6 měsíců, toto ustanovení platí od 1. 9. 2017.
 • Ředitelka mateřské školy může přijmout i dítě mladší tří let za podmínky, že je schopno vzdělávání podle závazného dokumentu, kterým je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Přijímání dětí do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky školy, která musí při svém rozhodování vycházet ze školského zákona (§ 34), kde se uvádí, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od tří let. Počet mladších dětí je sice možný, nesmí to být ale na úkor kvality poskytovaného vzdělávání. Ředitelka školy rozhoduje ve všech náležitostech týkajících se poskytování vzdělávání, odpovídá za zajištění podmínek pro poskytování vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a za odbornou pedagogickou úroveň a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku,   který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst.1).
 • Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v termínu od 2. května do 16. května a zveřejní je způsobem v místě obvyklém: nástěnky pro rodiče v mateřské škole, na webových stránkách mateřské školy.
 • Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsouzveřejněna spolu se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

Kritéria musí obsahovat:

 1. Postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání:
 • Čtyřleté od 1. 9. 2017
 • Tříleté od 1. 9. 2018
 • Dvouleté s místem trvalého pobytu od 1. 9. 2020.
 1. Nárok dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné - přijetí do spádové mateřské školy.
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonných zástupců vedoucí mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).  Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (doporučení dětského lékaře). Tato povinnost se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.
 • Při přihlášení dítěte bude založen evidenční list dítěte.

2. Platby v mateřské škole - školné

 Podle zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

 • Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ a děti, které opakují poslední ročník MŠ /odložená docházka do ZŠ/ mají vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).
 • Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 400,- Kč/měsíc (vyhláška č. 14, § 6, odst. 2).
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).
 • Zákonní zástupci dětí, kterých se týká osvobození, podají na sekretariátu právního subjektu Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace (dále ZŠ a MŠ) žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání příspěvku.
 • O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ (školský zákon, § 164, odst. a).
 • Způsob platby: v hotovosti v termínu do 15. dne kalendářního měsíce i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ. Z vážných důvodů lze dohodnout s vedoucí MŠ i jiný termín.
 • Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).
 • Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od zákonných zástupců. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

3. Evidence dětí v MŠ

 • Při nástupu dítěte zákonní zástupci aktualizují údaje: telefonické spojení, zdravotní pojišťovnu, adresu atd.
 • Zákonní zástupci nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon)  Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřeby uplatnění zákona č.06/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím.

4. Provoz MŠ, příchod a odchod ze zařízení

 • Děti se do MŠ přijímají v pracovních dnech od 6.00 – 8.30 hodin. Po té se škola z  bezpečnostních důvodu zamyká. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby rodiny, ale dítě musí být nahlášeno na stravování. Při příchodu do MŠ zvoňte! Žádáme zákonné zástupce, aby zvážili nutnost jiného časového intervalu než je uveden a  jedná především v zájmu dítěte, jeho pohody v MŠ. Zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně paní učitelce a rovněž upozornit na vyzvedávání dítěte, teprve potom může opustit MŠ.Zákonní zástupci si mohou dítě vyzvedávat jednak před obědem a po obědě v době od 12.00 – 12.30 hodin nebo od 14.00 – 16. 00 hodin, kdy není MŠ  uzamčena.  Individuálně si rodiče mohou předem dohodnout jinou dobu pro vyzvedávání dětí, prosíme však, aby tuto možnost zvážili a nenarušovali zbytečně odpočinek dítěte.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání písemně pověřit jinou osobu (formuláře ve třídách u paní učitelky). Bez písemného pověření paní učitelky nevydají dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci. Pokud bude pověření trvalého charakteru, bude toto zaznamenáno do evidenčního listu dítěte a pověření platí po dobu neurčitou.

Ráno se od 6.00 hodin scházejí děti v přízemním oddělení MŠ. Učitelky ranní směny si dle svých vyučovacích povinností převádějí děti do vlastních tříd. Paní učitelky odpolední směny převádějí děti v 15.30 hodin opět do oddělení v přízemí, kde budou pobývat s paní učitelkou, která zajišťuje konečnou směnu až do svého odchodu domů. V 16.00 hodin provoz MŠ končí. Prosíme zákonné zástupce, aby tuto dobu dodržovali.

Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče s paní učitelkami dohodnout na postupu nejvhodnějším pro dítě.

 • Výchovná koncepce: pracuje se podle výchovné koncepce, která je zveřejněna rodičovské veřejnosti. Plánování výchovné práce vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí ve třídách. Učitelky zpracovávají třídní vzdělávací plány. Zákonní zástupci jsou informováni o činnostech dětí. Individuální konzultace je možno realizovat po dohodě s učitelkami nebo vedoucí MŠ.
 • Nově přijímané děti mají upravený a zkrácený pobyt v MŠ, aby snáze proběhla jejich adaptace na nové prostředí.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky a internetové stránky MŠ, ZŠ a školní jídelny.
 • Děti si mohou do MŠ nosit hračku, ale za ztrátu nebo poškození hraček, přinesených z domova nenese učitelka odpovědnost.

5. Zdravotní péče v MŠ

 Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, paní učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními  

onemocněními.

Paní učitelky na třídách zajišťují každodenně ve spolupráci s rodiči zdravotní filtr dětí. Zápisy jsou vedeny v sešitě „Zdravotní filtr“ a to chronologicky.

Zákonní zástupci jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.

V MŠ provádíme s dětmi stomatologickou péči – čištění zubů.

6. Stravování v MŠ

Zákonní zástupci jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte osobně nebo telefonicky – vždy si vyžádat paní učitelku svého dítěte – telefony na třídách. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. V případě, že se tak nestane, bude rodičům nadále účtován poplatek za stravu dítěte na další dny. Zákonní zástupci mají právo v den, kdy jejich dítě do MŠ nenastoupilo a bylo přihlášeno na stravu, vzít si oběd dítěte do jídlonosiče. Nástup dítěte do MŠ po nemoci či jiné omluvené nepřítomnosti, nahlásí zákonný zástupce den dopředu do 10.00 hodiny, aby bylo dítě přihlášeno na stravu.

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Zákonní zástupci dětí, kteří si nezřídili příkaz k povolení inkasa platí stravné vždy k 15. dni v měsíci následujícím po měsíci čerpání ve stanovených úředních hodinách v kanceláři školní jídelny. Je nutno zaplatit pouze v tomto vyhrazeném dni a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ. Zákonný zástupce je povinen termín k úhradě stravného bezpodmínečně dodržet.

7. Práva zákonných zástupců a dětí

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit),
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, …),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, …),
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, …).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Dítě má povinnost:

 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením MŠ – hračkami, pomůckami, atd.
 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ a pravidla slušného chování – pozdravit, poděkovat, vzájemně si pomáhat, neubližovat,
 • respektovat práva ostatních dětí i personálu MŠ

Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou, vedoucí MŠ nebo ředitelkou právního subjektu (Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace)
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • zapojit se do Sdružení rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí, mohou volit zástupce právního subjektu do školské rady
 • projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo vedoucí MŠ
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

Zákonní zástupci mají povinnosti:

 • aby dítě 5ti leté a starší řádně plnilo povinnou předškolní docházku každodenně v době od 8,30 – 12,30 hodin, kromě školních prázdnin
 • na vyzvání vedoucí učitelky MŠ (případně ředitelky) se osobně zúčastnit  závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • omlouvat dítě při absenci, v případě dítěte s povinnou předškolní docházkou písemně v omluvném listu
 • oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v Školském zákoně pro vedení školní matriky
 • zajistit dítěti pevnou obuv (bačkory nebo zdravotní obuv s páskem kolem kotníku zásadně nejsou dovoleny pantofle, nazouváky a jiná obuv, která nezajišťuje bezpečný pohyb dětí)
 • zajistit, že dítě nenosí do školky nevhodné či nebezpečné hračky a předměty
 • předávat dítě do MŠ zdravé, infekční onemocnění dítěte neprodleně ohlásit
 • po převzetí dítěte opustit areál mateřské školy, bez přítomnosti učitelky je zakázaný vstup na školní zahrady
 • hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné dle daných pravidel
 • další povinnosti vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu

8. Povinné předškolní vzdělávání.

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání        v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a).
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.
 • Začátek vzdělávání je stanoveno v Mateřské škole od 8.30 – 12.30 hodin denně (§ 1c   vyhlášky č. 14/2005 Sb.).
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tímto přestupku podle 182a školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

     Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti se provádí:

 • telefonicky do kanceláře vedoucí školní jídelny - odhlášení obědů a zaznamenání nepřítomnosti dítěte.
 • písemně nebo telefonicky ve své třídě učitelce

Delší nepřítomnost dítěte, která je předem známa (dovolená rodičů, pobyt na horách, v lázních, ozdravovně    atd.) oznámí zákonní zástupci učitelce ve třídě na omluvném listě.

Třídní učitelka eviduje docházku své třídy, v případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí

(§ 34a odst. 4).

9. Individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34 odst. 4).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 1. Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno. (§ 34b odst. 3).

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • Způsob ověření
 • Termíny ověření, včetně náhradních termínů.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. (§ 34b odst. 4).

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

10. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými prostředky.

Podpůrná opatření prvního stupně

Má-li dítě obtíže při vzdělávání, ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace, popis obtíží a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)-

Naše MŠ  ve školním roce 2017/2018 využívá projekt Šablony pro naši školu – personální podpora MŠ a pracují u nás dva školní asistenti

.Poskytování podpůrných opatření:

 • Práce s cizinci
 • Práce s dětmi s ADD – porucha pozornosti
 • Práce s dětmi s narušenou komunikační schopností
 • Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Práce s dětmi s ADHD

Podpůrná opatření 2. - 5. Stupně

Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte.Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu /dále IVP/ doporučení ŠPZ. V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi dětí, a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.Současně se ředitelka řídí podmínkami danými doporučením ŠPZ – speciální didaktický materiál a pomůcky, zajištění asistenta pedagoga, či intervence pedagogického pracovníka, atd.

11.Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.Škola prostřednictvím kvalitní pedagogické diagnostiky vyhledává mimořádně nadané děti a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu.Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována zejména:

 • předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností
 • využitím vhodných didaktických pomůcek, materiálů
 • volbou vhodných metod, forem výuky
 • individuálním přístupem
 • nabízenými specifickými činnostmi

12. Bezpečnost a ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

 • Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají učitelky, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na jednu učitelku připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy.

Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují učitelky a pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky a pedagogičtí pracovníci následující zásady:

Přesuny dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech, první a poslední dvojice dětí je označena    reflexními vestami a skupina   k přesunu využívá především chodníků
 •  vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je dovoleno pouze, když není vyznačen  přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a učitelka nebo  pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny

     Pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa učitelky nebo pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, velkéostré kameny apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství 

Sportovní činnosti a pohybové aktivity 

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu školy, kontrolují učitelky a pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • učitelky a pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

Pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně učitelky nebo pedagogičtí pracovníci školy – děti používají nůžky a nože výhradně a pouze zakulacené. 

Opatření při úrazu

 • všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc. Zároveň jsou povinni neodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.
 • každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní učitelka „Protokol o úraze“ a předá ředitelce školy k dalšímu řízení.
 • Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Učitelky přiměřenou formou poučují děti o bezpečném chování v prostředí mateřské školy a při dalších aktivitách mimo areál mateřské školy a  vysvětlují jim možná rizika. Děti jsou seznamovány s nebezpečím odhozených injekčních stříkaček.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring a vztahů mezi dětmi v třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dalšími pracovníky školy, mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci.

MŠ má vytvořena pravidla soužití ve třídě, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí.

Učitelky důsledně dbají na dodržování všech pravidel bezpečného chování, stanovených v organizačních normách školy.

13. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy.
 • Bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat si inventář a vybavení MŠ domů.
 • V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme o čištění obuvi a při vstupu do třídy se přezouvat.

Zákonní zástupci mají povinnost seznámit se na začátku školního roku s tímto školním řádem.

Dodržování školního řádu mateřské školy je závazné pro děti, zákonné zástupce i zaměstnance v plném rozsahu.

Tento školní řád bude aktualizován formou číslovaných dodatků.

 

Platnost od 1. 9. 2017

 

 

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 >>